Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Rekrutacja - profile

Oddział

Liczba miejsc

Liczba wniosków

Pierwsza preferencja

I A 1- profil Humanistyczny prawniczo - administracyjny

32

349

70

I A 2- profil Humanistyczny dziennikarsko - medialny

32

369

70

I B 1 - profil Politechniczny matematyczno - fizyczny

32

198

61

I B 2 - profil Politechniczny matematyczno - informatyczny

32

232

79

I C - profil - Farmaceutyczno - Medyczny

32

336

147

I D profil Dwujęzyczny

32

178

68 (po sprawdzianie)

I E- profil Ekonomiczny

32

302

86

I F- profil Psychologiczno - Społeczny

32

531

181

Suma

256

2495

762

Pliki do pobrania

zip

Zasady rekrutacji (zawierają szczegółowy opis profili)

Pobierz

Nasze profile

Profil Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Języki obce nowożytne Dodatkowe Przedmioty punktowane za świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
I język
obcy
II język
obcy *

A1

humanistyczny
prawniczo- administracyjny

język polski

język angielski

historia

język angielski język niemiecki

podstawy prawa

retoryka

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

historia

A2

humanistyczny
dziennikarsko- medialny

edukacja

medialna

B1

politechniczny

matematyczno- fizyczny

matematyka

fizyka

język angielski

język angielski

język niemiecki

język hiszpański

fizyka doświadczalna

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

fizyka

B2

politechniczny

matematyczno- informatyczny
(programista)

matematyka

informatyka

język angielski

programowanie

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

informatyka

C

farmaceutyczno- medyczny

biologia

chemia

język angielski

język angielski

język niemiecki

język hiszpański

chemia

doświadczalna

zajęcia farmaceutyczno- kosmetyczne

ratownictwo przedmedyczne

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

chemia

D

dwujęzyczny

z drugim językiem nauczania j.angielskim
przedmiotów: geografia, historia, biologia

język polski

geografia

język angielski

język niemiecki

język hiszpański

translatoryka

literatura anglojęzyczna

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

geografia

E

ekonomiczny

matematyka

geografia

język angielski

język angielski

język niemiecki

język hiszpański

statystyka i analiza danych

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

geografia

F

psychologiczno- społeczny

język polski

język angielski

biologia

język angielski język niemiecki

elementy psychologii

autoprojektowanie

język polski

matematyka

język obcy nowożytny

biologia

 *Nauczanie II języka obcego nowożytnego może odbywać się w grupach międzyoddziałowych, grupy będą tworzone biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe szkoły. W szczególnych przypadkach przydziału do grupy językowej pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy będą kontynuować naukę danego języka, oraz uzyskali najwyższą sumę punktów podczas rekrutacji.