Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Rekrutacja - obliczanie punktów

O przyjęciu kandydata do klasy decyduje suma punktów (max 200 pkt), której składnikami są:

 

 1. Punkty uzyskane za przeliczenie wyników egzaminu ósmoklasisty (max 100 pkt).
  Wyniki te wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  - języka polskiego
  - matematyki
  - języka obcego nowożytnego
  przelicza się na punkty według zasady: wyniki procentowe  z języka polskiego i matematyki mnożymy przez 0,35, a wynik z języka obcego nowożytnego mnożymy przez 0,3.
 2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów (max 72 pkt):
  - języka  polskiego
  - matematyki
  - języka angielskiego
  - przedmiotu punktowanego w rekrutacji (w zależności od wyboru klasy)
Klasa- profil punktowane przedmioty
A1 – prawniczo-administracyjny historia
A2 – dziennikarsko-medialny historia
B1 – matematyczno-fizyczny fizyka
B2 – matematyczno-informatyczny informatyka
C - farmaceutyczno-medyczny chemia
D - dwujęzyczny geografia
E - ekonomiczny geografia
F-  psychologiczno-społeczny biologia


Oceny z zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:
- za oceny celujące  przyznaje się 18 punktów
- za oceny bardzo dobre przyznaje się 17 punktów
- za oceny dobre przyznaje się 14 punktów
- za oceny dostateczne przyznaje się 8 punktów
- za oceny dopuszczające przyznaje się 2 punkty

 1. Punkty przyznawane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  (max 18 pkt).
 2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.