Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Matura

Informacje CKE o maturach w roku 2024

kliknij tutaj i przejdź do folderu zawierającego:

• Komunikaty CKE i MEiN w sprawie matur
• Linki do materiałów informacyjnych i diagnostycznych o egzaminie maturalnym
• Załączniki OKE:
- załącznik 6 - Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
- załącznik 7 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
- załącznik 25a - Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
- załącznik 25b - Wniosek o weryfikację sumy punktów
- załącznik 25c - Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Więcej informacji o egzaminie maturalnym:
• ogólny informator o maturze
• informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej i ustnej
• arkusze maturalne z zasadami oceniania
• zbiory zadań, filmy, prezentacje
• opracowanie wyników i sprawozdanie z matur
znajdziesz na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.

www.cke.gov.pl
www.oke.gda.pl