Najlepsze licea - brązowa szkoła 2022

Rekrutacja - klasa dwujęzyczna

Od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. wypełnij wniosek rekrutacyjny i deklarację wyboru języka obcego.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej odbędzie się 
2 czerwca 2022r. (czwartek) o godzinie 15.00 w dużej sali gimnastycznej.

14 czerwca 2022 o godz. 15.00 odbędzie się dodatkowy egzamin kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

Przed wejściem do szkoły będzie na uczniów czekał nauczyciel, który pokieruje ich do miejsca egzaminu. Sprawdzian trwa 60 minut.


Prosimy wszystkich uczniów o punktualne przyjście.


Przypominamy również że każdy kandydat musi mieć ze sobą:
➢ dowód tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport)
➢ własny długopis.


Życzymy powodzenia

 Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych będą dostępne na stronie systemu naboru:

https://nabor.pcss.pl/

od 15 czerwca 2022 r., od godziny 16:00.

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ W I LO W RUMI

 

Tematyka:

1. Człowiek (wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje).
2. Dom (opis pomieszczeń i ich wyposażenia, prace domowe)
3. Szkoła (przedmioty szkolne, koła zainteresowań, egzaminy, życie szkolne).
4. Praca (zawody, predyspozycje osobowe, praca dorywcza).
5. Życie rodzinne i towarzyskie (etapy życia, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości).
6. Żywienie (artykuły spożywcze, przygotowanie posiłków, lokale gastronomiczne).
7. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, korzystanie z usług, sprzedawanie i kupowanie).
8. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, baza noclegowa, zwiedzanie).
9. Kultura (dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła).
10. Sport (dyscypliny sportu, imprezy sportowe).
11. Zdrowie (ciało ludzkie, choroby, ich objawy i leczenie, zdrowy tryb życia).
12. Nauka i technika (wynalazki i odkrycia, technologie informacyjno-komunikacyjne).
13. Świat przyrody (pogoda i klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, klęski żywiołowe).
14. Państwo i społeczeństwo (przestępczość, struktura państwa pol./bryt./amerykańskiego).

Zakres materiału gramatycznego:

1. Mówienie o teraźniejszości (present simple i present continuous, present perfect).
2. Mówienie o przeszłości (past simple i past continuous, past perfect simple, used to, present perfect).
3. Mówienie o przyszłości (future simple, future continuous, be going to, present simple, present continuous).
4. Konstrukcje czasownikowe z bezokolicznikiem/rzeczownikiem odsłownym (gerund).
5. Czasowniki modalne.
6. Przedimki (a/an, the, zero article).
7. Przyimki.
8. Zaimki osobowe, dzierżawcze, zwrotne.
9. Zaimki wskazujące, względne, nieokreślone.
10. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, wyrażenia ilościowe).
11. Stopniowanie przymiotników i przysłówków, stopniowanie nieregularne.
12. Wybrane czasowniki złożone.
13. Mowa zależna.
14. Zdania warunkowe typu 0, I, II.
15. Strona bierna.
16. Zdania podrzędnie złożone (okolicznikowe i przydawkowe).
17. Liczebniki główne i porządkowe.
18. Spójniki.
19. Tryb rozkazujący.
20. Pytania pośrednie.

Umiejętności:

1. Tworzenie tekstów pisanych (e-mail, wiadomość, list nieformalny).
2. Tworzenie tekstów mówionych w oparciu o materiał wizualny.
3. Rozumienie tekstów pisanych (zadania na dobieranie; zadania typu prawda/fałsz; zadania na uzupełnianie luk w tekście; zadania wielokrotnego wyboru).
4. Rozumienie tekstów mówionych (zadania typu prawda/fałsz; zadania na dobieranie; zadania wielokrotnego wyboru).
5. Znajomość środków językowych (tłumaczenie fragmentów zdań; transformacje; uzupełnianie zdań; słowotwórstwo).